Apartament wakacyjny na sprzedaż 50,30 m², piętro 1

Oferta bezpośrednia

83 500 zł

1 Maja, Kowary

Liczba pokoi:
2 pokoje
Powierzchnia:
50,30 m²
Piętro:
1 piętro
Cena za m²:
1 660 zł/m²
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Data dodania
2022-01-13

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2022

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 28/30 w nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1372 ze zm. ), art. 35, 37 ust.1, art. 38, art i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje:

§1

Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 28/30 w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach wraz z udziałem wynoszącym 28/30 w prawie własności działki gruntu numer 397/19 ( obręb 0001 ), na której posadowiony jest budynek, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213).§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kowary, dnia 12.01.2022r.Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.7.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 12 stycznia 2022r.OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 28/30 w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w wielolokalowym budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach wraz z udziałem wynoszącym 28/30 w prawie własności działki gruntu numer 397/19 ( obręb 0001, a.m. 9 ) o pow. 351 m2 ( trzysta pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych ), który odbędzie się w dniu 02 marca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15 września 2021r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu ( bip ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 16.09.2021r. do dnia 07.10.2021r.Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 stycznia 2022 r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 13.01.2022r. do 12.02.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 397/19 (obręb 1, a.m. 9) o pow. 351 m2 położona w Kowarach przy ul. 1 Maja 20, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalno-użytkowym .

W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 2 lokalu użytkowe i wszystkie lokale wcześniej zostały zbyte.

Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek jest obiektem zabytkowym i został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/5778/1116/J z dnia 05.11.1992r.

Decyzją numer 422/2020 z dnia 09.03.2020r., Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze udzielił pozwolenia na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach.2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00037841/3, natomiast dla lokalu nr 3 prowadzona jest księga wieczysta KW numer JG1J/00049247/6.3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3, w którym Gmina Miejska Kowary posiada udział wynoszący 28/30 położony jest na drugiej kondygnacji nadziemnej (pierwszym piętrze) budynku o łącznej pow. użytkowej 50,30 m2. Lokal od dawna nie jest użytkowany i wymaga kapitalnego remontu. Z prawem własności lokalu łączy się udział 7,10 % w częściach wspólnych budynku, w którym, ten lokal się mieści oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu numer 397/19 ( obr. 0001 ) o pow. 0,0351 ha.

Postanowieniem prawomocnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 648/15 z dnia 05 lipca 2016r., Gmina Miejska Kowary nabyła spadek po osobie fizycznej i w związku z tym stała się właścicielem 28/30 udziału w nieruchomości lokalowej nr 3 przy ul. 1 Maja 20 w Kowarach.

Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału Gminy Kowary wynosi 23,27 m2.4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D, przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 36MW/U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami i uzupełniającym infrastruktura techniczna.5.Forma sprzedaży:

na własność6.Cena wywoławcza udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości lokalowej: 83.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

(Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Do ceny udziału w nieruchomości lokalowej wylicytowanej w przetargu zgodnie z art. 68 ust. 3 Uogn zostanie doliczona bonifikata w wysokości 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.7.Wysokość wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 13.01.2022r. do dnia 12.02.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 24 lutego 2022r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać i przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: 75 64 39 228
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Kowary

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.