Apartament wakacyjny na sprzedaż 54,83 m², Bukowsko
Nowe oferty

Oferta bezpośrednia

POWIERZCHNIA
54,83 m²
POKOJE
2
PIETRO
parter
CENA ZA M²
2 275 zł

124 740 zł


Cena całości
Cena całości
pokaż/schowaj

Cena całości 124 740 zł
Cena za m² 2 275 zł

Metraż i szczegóły oferty
Metraż i szczegóły oferty
pokaż/schowaj

Metraż 54,83 m²
Liczba pokoi 2
Piętro parter

Dane o budynku
Dane o budynku
pokaż/schowaj

Liczba pięter 1
Data dodania 2021-09-14

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Bukowsko, dnia 13.09.2021

GR.6840.8.2021O g ł o s z e n i e


o pierwszym przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko.


Wójt Gminy w Bukowsku działając na zasadzie art.37 ust.1 art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), w oparciu o Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko stanowiącej własność Gminy Bukowsko,o g ł a s z a :pierwszy publiczny przetarg – licytację ustną, w dniu 19 października 2021 roku o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowsku woj. podkarpackie – sala nr 9 (parter), na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem trzy lokalowym, położonej w Bukowsku, stanowiącej własność Gminy Bukowsko.1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 18.05.2021 r. obejmująca – nieruchomość bez obciążeń:

Lp.: 1.

Nr księgi wieczystej: KS1S/00052277/1

Nr działki: 2785/2

Pow. działki: 0.0726 ha

Opis nieruchomości: Działka zabudowana budynkiem Agronomówki z wydzielonymi trzema lokalami mieszkalnymi. Działka stanowi użytek PsIV i Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium UiKZP tereny zorganizowanej działalności usługowejOpis nieruchomości gruntowej;

Nieruchomość oznaczona numerem działki 2785/2 leży w centrum miejscowości Bukowsko w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, Ośrodek Zdrowia. Działka ma kształt wielokąta zbliżonego do prostokąta, przylega bezpośrednio do drogi publicznej – wojewódzkiej. Teren płaski o ogólnym spadku w kierunku do drogi. Działka uzbrojona w energię elektryczną, sieć kanalizacyjną, gazową, wodociągową z lokalnego wodociągu. W centralnej części działki znajduje budynek „Agronomówki” podzielony na trzy lokale mieszkalne. Działka częściowo ogrodzona.

Opis budynku mieszkalnego:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 120 m2. Budynek wolnostojący, murowany, oznaczony numerem porządkowym 275, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, stropy żelbetowe, stropodach. Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana. Budynek posiada wewnętrzną instalację c.o. gazową indywidualną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek wybudowany w latach 60-tych, obecnie pełni funkcję mieszkalną. Budynek podzielony na trzy lokale mieszkalne M1, M2, M3. Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetoweUstalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko przestały obowiązywać z dniem 31.12.2002r.• Opis lokalu „M1” wraz z projektowanym udziałem 5483/13852 części w prawie własności działki nr 2785/2 oraz częściach wspólnych budynku:

Lokal mieszkalny usytuowany na poziomie parteru budynku, o powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych 54.83 m2. Instalacja elektryczna, wodociągowa z przyłączem z wodociągu lokalnego, instalacja kanalizacyjna i centralnego ogrzewania gazowego indywidualnego. Do lokalu przynależą części wspólne pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku: komunikacja o pow. użytkowej 1.63 m2, pomieszczenia gospodarcze: I – o pow. użytkowej 2.39 m, II – o pow. użytkowej 13.19 m2 , III – o pow. użytkowej 13.92 m2, oraz pomieszczenia strychowe o pow. użytkowej 23.66 m2.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej „M1” wraz z projektowanym udziałem 5483/13852 części w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku wynosi:

124 740,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych, 00/100 groszy).

Wysokość wadium wynosi 12 000,00 złotych (dwanaście tysięcy złotych, 00/100 groszy).

Uwaga! Lokal pozostaje w najmie osoby fizycznej na cele mieszkaniowe na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Uwaga! Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy upłynął w dniu 30 czerwca 2021 r.• Opis lokalu „M2” wraz z projektowanym udziałem 5484/13852 części w prawie własności działki nr 2785/2 oraz częściach wspólnych budynku:

Lokal mieszkalny usytuowany na poziomie I piętra budynku, o powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych 54.84 m2. Instalacja elektryczna, wodociągowa z przyłączem z wodociągu lokalnego, instalacja kanalizacyjna i centralnego ogrzewania gazowego indywidualnego. Do lokalu przynależą części wspólne pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku: komunikacja o pow. użytkowej 1.63 m2, pomieszczenia gospodarcze: I – o pow. użytkowej 2.39m2, II – o pow. użytkowej 13.19 m2, III – o pow. użytkowej 13.92 m2 oraz pomieszczenia strychowe o pow. użytkowej 23.66 m2Cena nieruchomości lokalowej „M2” wraz projektowanym udziałem 5484/13852 części w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku wynosi:

133 430,00 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych, 00/100 groszy).

Wysokość wadium wynosi 13000,00 złotych (trzynaście tysięcy złotych, 00/100 groszy).

Uwaga! Lokal pozostaje w najmie osoby fizycznej na cele mieszkaniowe na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Uwaga! Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy upłynął w dniu 30 czerwca 2021 r.• Opis lokalu „M3” wraz z projektowanym udziałem 2885/13852 części w prawie własności działki nr 2785/2 oraz częściach wspólnych budynku:

Lokal mieszkalny usytuowany na poziomie parteru budynku, o powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych 28.85 m2. Instalacja elektryczna, wodociągowa z przyłączem z wodociągu lokalnego, studni, instalacja kanalizacyjna i centralnego ogrzewania gazowego indywidualnego.

Do lokalu przynależą części wspólne pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku: komunikacja o pow. użytkowej 1.63 m2 pomieszczenia gospodarcze: I – o pow. użytkowej 2.39 m2, II – o pow. użytkowej 13.19 m2, III – o pow. użytkowej 13.92 m2 oraz pomieszczenia strychowe o pow. użytkowej 23.66m2.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej „M3” wraz z projektowanym udziałem 2885/13852 części w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku wynosi:

60 830,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych, 00/100 groszy).

Wysokość wadium wynosi 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych, 00/100 groszy).

Uwaga! Lokal pozostaje w najmie osoby fizycznej na cele mieszkaniowe na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Uwaga! Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy upłynął w dniu 30 czerwca 2021 r.2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w gotówce lub przelewem w PLN. Dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstwa lub rejestru handlowego (oryginał lub poświadczoną kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości reprezentującej podmiot uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie prowadzenia przetargu.

Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie:

a) zaliczone na poczet ceny z tytułu nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

b) zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.Termin wpłaty wadium upływa z dniem 12 października 2021 r. – płatne na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 39 8591 0007 0400 0899 7412 0003 Krakowski Bank Spółdzielczy (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bukowsko lub w kasie Urzędu).3. Nabywca w/w nieruchomości zobowiązany będzie do wpłaty wylicytowanej kwoty gotówką najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego w kasie Urzędu Gminy Bukowsko lub na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 58 8591 0007 0400 0890 0999 0004 Krakowski Bank Spółdzielczy.4. Uczestnik który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.6. Wójt Gminy obowiązany jest zawiadomić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.8. Z uzasadnionej przyczyny organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg.Uwagi :

- Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać

w Urzędzie Gminy Bukowsko – pokój nr 101, telefon 13 46 74 015 wew. 34

e-mail: Zapytaj o OfertęStwierdzam, że nin. ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń

w dniach od...................................do...............................

Poz. Rej……………………….

- na stronie internetowej www.bukowsko.pl

- w Urzędzie Gminy Bukowsko

- w sołectwie Dudyńce

- w prasie Monitor Urzędowy

Kontakt:
Urząd Gminy Bukowsko
tel: 13 46 74 015 wew. 34
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
pokaż/schowaj

Skontaktuj się z oferentem
pokaż/schowaj

Oferta Bezpośrednia
Urząd Gminy Bukowsko
pokaż numer telefonu
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.