Dom wakacyjny na sprzedaż 337,50 m², Szklarska Poręba, oferta nr NET-DS-1155

Dom wakacyjny z oferty Netinterpress

POWIERZCHNIA
337,50 m²
POKOJE
5
CENA ZA M²
1 748 zł

590 000 zł


  • Dane oferty

Cena całości Cena całości

Cena całości 590 000 zł
Negocjuj cenę

Metraż i szczegóły oferty Metraż i szczegóły oferty

Metraż 337,50 m²
Liczba pokoi 5
Numer oferty NET-DS-1155
Data dodania 2021-01-27
Data aktualizacji 2021-04-08

Opis oferty Opis oferty

UWAGA!! Zmiana terminu przetargu oraz nowy termin wpłaty wadiumBurmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczonyPierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 337,5 m 2 i o powierzchni zabudowy 226 m 2 położonej w strefie pośredniej Szklarskiej Poręby przy ul. Izerskiej 24 w granicach działki gruntu nr 149/4 obr. 0001 o powierzchni 1451 m 2 . Działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na południowym skłonie, z rozległą panoramą na góry, w sąsiedztwie terenów zielonych. Nieruchomość z przeciętnym dojazdem (utrudniony szczególnie odcinek 200 m dojazdu drogą szutrową), z dostępem do energii elektrycznej (z przebiegiem sieci ze słupem nad częścią działki) i sieci wodociągowej . W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), B (tereny mieszkaniowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej nieruchomości i innych nieruchomości gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tereny zabudowy pensjonatowej - z przeznaczeniem podstawowym jako:tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;


tereny zabudowy pensjonatowejoraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

a) tereny zabudowy usługowej;

b) infrastruktura techniczna;

c) drogi wewnętrzne i parkingi;

d) wody powierzchniowe śródlądowe - cieki i zbiorniki wodne.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości : brak określenia .

Cena wywoławcza nieruchomości : 590.000,- zł,

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.Ogólne warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia
07.05.2021 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:- dokument to ż samo ś ci,

- dowód wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych zamierzaj ą cych naby ć nieruchomo ść w zwi ą zku z prowadzon ą działalno ś ci ą gospodarcz ą - aktualne za ś wiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ś ci Gospodarczej RP,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej a podlegaj ą cych rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego b ą d ź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S ą dowego oraz wła ś ciwe pełnomocnictwa osób reprezentuj ą cych podmiot,

- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Korzystanie z wszelkich urz ą dze ń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci ąż a całkowicie nabywc ę nieruchomo ś ci. Istniej ą ce na nieruchomo ś ci urz ą dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mog ą by ć wykorzystywane przez nabywc ę tylko i wył ą cznie na warunkach okre ś lonych przez dysponenta tych urz ą dze ń . W przypadku, gdy przebiegaj ą ce sieci i urz ą dzenia wyst ę puj ą ce na nieruchomo ś ci koliduj ą z realizacj ą zamierzonej inwestycji nabywca zobowi ą zany jest do ich przeło ż enia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci.


Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 13 00 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 25 stycznia 2021 r. (zmiana z 06.04.2021 r.)

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

telefon:
pokaż numer telefonu
80-831 Gdańsk
ul. Piwna 1/2
Godziny otwarcia: pn-pt: 8.30-16.00

Dom, oferta nr NET-DS-1155

590 000 zł

337,50 m² 5 pokoi
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.