Dom wakacyjny na sprzedaż 282,69 m², Zastodolna, Łapsze Niżne, oferta nr 749
Nowe oferty

Dom wakacyjny z oferty Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

POWIERZCHNIA
282,69 m²
POKOJE
7
CENA ZA M²
1 698 zł

480 000 zł


Cena całości
Cena całości
pokaż/schowaj

Cena całości 480 000 zł
Negocjuj cenę

Metraż i szczegóły oferty
Metraż i szczegóły oferty
pokaż/schowaj

Metraż 282,69 m²
Liczba pokoi 7
Numer oferty 749

Dane o budynku
Dane o budynku
pokaż/schowaj

Rok budowy 2010

Działka
pokaż/schowaj

Powierzchnia działki 2 573,00 m²
Data dodania 2021-09-14

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE FRYDMANIE (WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE) PRZY UL. ZASTODOLNEJ 8Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we Frydmanie przy ul. Zastodolnej 8, stanowiącej działki ewidencyjne nr 8614/4, 8614/5, 8614/6 , 8614/7 , 8614/8, 8614/9, 8614/10 (obręb 0002 Frydman), o łącznej powierzchni 0,2573 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni netto wynoszącej 282,69 m², dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer NS1T/00139610/6. W dalszej części nieruchomość gruntowa i budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.Informacje o Nieruchomości:

1. Zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 r. działki ewidencyjne nr 8614/4, 8614/5, 8614/8, 8614/10 znajdują się w ternie zabudowy zagrodowej o symbolu 18.RM, działki ewidencyjne o numerze 8614/6, 8614/7 i 8614/9 znajdują się częściowo w terenie zabudowy zagrodowej o symbolu 18.RM, częściowo w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 28.MN, częściowo w terenie komunikacji o symbolu 23.KDd

2. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja budowlana” sporządzonym w dniu 31.03.2021 r., przy zastosowaniu normy PN-ISO 9836:1997, powierzchnia netto budynku wynosi 282,69 m², a całkowita powierzchnia użytkowa 238,71 m2

3. Działki nr 8614/7, 8614/8, 8614/10 zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

4. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości

5. Dla budynku zostało wydane pozwolenie na użytkowanie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu z dnia 27.10.2010 r.

6. Instalacje znajdujące się w Nieruchomości nie są opomiarowane licznikami. Nieruchomość posiada następujące instalacje:

a) centralnego ogrzewania- brak sprawnej instalacji centralnego ogrzewania- brak źródła grzewczego i danych dotyczących zasilania,

b) wodno-kanalizacyjną- przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny zostały zamknięte, licznik został zdemontowany,

c) elektryczną- budynek zasilany był na podstawie warunków przyłączenia z listopada 2008 r. Licznik został zdemontowany.

d) wentylacyjna

Bank nie posiada informacji dotyczących sprawności ww. instalacji i nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie warunków oraz koszty ponownego przyłączenia nieruchomości do sieci.Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto w tym:

• 41 000 zł netto stanowi cena sprzedaży działek niezabudowanych tj. 8614/4, 8614/5, 8614/6 i 8614/9

• 439 000 zł netto stanowi cena sprzedaży działek o nr 8614/7, 8614/8 i 8614/10 wraz z posadowionym na nich budynkiem mieszkalnymInformacje dotyczące opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości:

I. Sprzedaż działek o nr 8614/7, 8614/8 i 8614/10 wraz z posadowionym na nich budynkiem mieszkalnym i budowlą (chodnikiem).

1) Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (zwolnienie fakultatywne).

2) Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy.

3) W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

II. Sprzedaż niezabudowanych działek o nr 8614/4, 8614/5, 8614/6 i 8614/9

1) Sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako grunt przeznaczony pod zabudowę.

2) Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank zobowiązany jest do:

a) zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od Banku o przyjęciu oferty, zabezpieczonej zadatkiem w kwocie 10% ustalonej ceny sprzedaży.

b) nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, do wystąpienia razem z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

c) zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w terminie do 10 tygodni od dnia otrzymania od Banku zawiadomienia o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem iż w przypadku nieotrzymania odpowiedzi z Krajowej Informacji Skarbowej nie później niż na 2 tygodnie przed upływem powyższego terminu, zostanie on przedłużony do 15 dni roboczych od dnia poinformowania oferenta przez Bank, elektronicznie (wiadomość e-mail) wysłaną na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), o otrzymanym stanowisku organu podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji.Zapraszamy do składania ofert.Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: Zapytaj o OfertęOferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na stronie PKO Banku Polskiego S.A. Zapytaj o Ofertę pod nazwą Frydman ul. Zastodolna 8 na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie PKO Banku Polskiego S.A. Zapytaj o Ofertę pod nazwą Frydman ul. Zastodolna 8 na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do transakcji sprzedaży Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.Termin zbierania ofert kończy się dnia 18.10.2021 r.Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: Zapytaj o Ofertę lub Zapytaj o OfertęPosiadana przez Bank dokumentacja dotycząca nieruchomości jest udostępniana do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 (dostępny na stronie PKO Banku Polskiego S.A. Zapytaj o Ofertę pod nazwą Frydman ul. Zastodolna 8 na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Zapytaj o Ofertę Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Frydman ul. Zastodolna 8 po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".Treść ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, tryb składania ofert oraz niezbędne załączniki do oferty dostępne są na stronie PKO Banku Polskiego S.A. Zapytaj o Ofertę pod nazwą Frydman ul. Zastodolna 8

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
pokaż/schowaj

Skontaktuj się z oferentem
pokaż/schowaj

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
pokaż numer telefonu
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.